مرکز تخنیکی تلویزیون شمشاد در شهر مزار شریف ساعت ۹ شب مورخ ۳ سنبله دچار آتش سوزی شده و به شمول ترانسمیتر (گیرنده و فرستندۀ نشرات تلویزیونی) و دیگر وسایل تخنیکی آن کاملاً از بین رفته است.
مسؤلان محلی در ولایت بلخ وقوع این آتش سوزی را ناشی از شارتی برق در آن مرکز دانسته و در ضمن از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده اند.
اما مسؤلان تلویزیون شمشاد، حریق عمدی مرکز تخنیکی تلویزیون شمشاد در شهر مزار شریف را محتمل دانسته و خواهان تحقیقات بیشتر در این مورد شده اند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از آتش سوزی در مرکز تخنیکی تلویزیون شمشاد در شهر مزار شریف ابراز تأسف نموده و از ارگان های کشفی ولایت بلخ جداً می خواهیم تا این قضیه را به صورت همه جانبه مورد بررسی و تحقیقات قرار داده و نتایج آن را به زودترین فرصت با رسانه ها شریک سازند.
بی تفاوت بودن در این مورد و خاموشی اختیار کردن در برابر این واقعه سبب ایجاد شک و تردید شده و گمانه زنی های را خلق خواهد نمود که در عقب این آتش سوزی افراد و گروه های دست دارند که مسؤلان در ولایت بلخ از افشاء آن عمداً خودداری می ورزند.