دفتر نی، حلول عید سعید فطر را به تمام خبرنگاران، کارمندان رسانه یی و مبارزین راه آزادی بیان  و وسیلتاً برای تمام مردم افغانستان تبریک و تهنیت گفته از بارگاه ایزد منان روز های خوش توام با پیروزی در برابر جهل، تعصب و تاریک اندیشی آرزو می نماید.