دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، عید سعید قربان را به تمام مردم رنج دیدۀ افغانستان به ویژه به خبرنگاران، کارمندان رسانه یی و تمام فعالان رسانه یی تبریک گفته از بارگاه ایزد متعال روز های خوش و با سعادت آرزو می کند.