از تاریخ ۱۰٫۱٫۲۰۱۶ الی ۲۵٫۱٫۲۰۱۶ به تعداد ۴ تن دانش آموزش در بخش فوتوشاپ اشتراک کرده بودند که موفقانه به پایان رسید.

حبیب رحمان غلام جان

کفایت الله

گل رحمان

گل خان ژواکمن