ارجاع پرونده های شبکه های تلویزیون سبا و ستاره به لوی سارنوالی از جانب کمیسیون غیر قانونی بررسی شکایات و رسیدگی بر تخلفات رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ را شدیداً تقبیح نموده و این اقدام را غیر قانونی می دانیم.
کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی بر تخلفات رسانه ای ، شبکه های تلویزیونی سبا و ستاره را به علت نشر برنامه های مغایر با ارزش های اخلاقی ،متخلف تشخیص داده و آنهارا به لوی سارنوالی معرفی نمود.
ادارۀ نی ، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ، به این نظر است که تنها کمیسیون رسانه های همگانی پیش بینی شده در قانون رسانه های نافذه برای رسیدگی ابتدائی به قضایای رسانه ای، ذیصلاح بوده و به سلسلۀ موقف قبلی خود درین مورد ، موجودیت کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی بر تخلفات رسانه ای را با تنفیذ قانون رسانه های همگانی کنونی ، غیر قانونی و غیر دموکراتیک اعلام می دارد و با تبعیت از آن هر نوع تصامیم و کارکرد کمیسیون مذکور باطل پنداشته می شود.
ایجاد هر گونه محدودیت و مزاحمت کاری برای رسانه های همگانی و مورد پیگرد قراردادن رسانه های همگانی بدون دلایل مستند و کافی و بدون در جریان قرار دادن رسانه ها و در خلای ارگان های ذیصلاح خلاف قانون و پرنسیب های آزادی بیان می باشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ به جای ایجاد مشکلات قانونی برای رسانه ها باید تسهیلات قانونی را فراهم نماید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ مطابق قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی مکلف است تا در راستای حمایت و گسترش آزادی بیان گام های جدی و موثر بردارد و ازین طریق، اراده دولت را جهت دفاع ازین حق اساسی و بشری شهروندان افغانستان تمثیل نماید.
این اداره ( نی ) یک بار دیگر از وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد که با برخورد با رسانه ها مطابق قانون رسانه ها و بادرنظرداشت روحیه آزادی بیان عمل نموده و در رابطه به اقدامات خود در برابر شبکه های تلویزیونی سبا و ستاره تجدید نظر نماید و همچنان از اداره لوی سارنوالی افغانستان تقاضا می شود تا به پرونده های که از جانب کمیسیون غیرقانون بررسی شکایات و رسیدگی بر تخلفات رسانه ای به آن اداره مواصلت ورزیده ، ترتیب اثر ندهد.