حدود ۲۰۰ خبرنگار و فعال رسانه یی در یک گرد همایی مسالمت آمیز با هماهنگی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، در مقابل شورای ملی افغانستان از وکلای مردم در پارلمان خواستند تا از حکومت افغانستان بخواهند تا قانون حق دسترسی به اطلاعات را جهت تصویب به شورای ملی بسپارند.
این خبرنگاران که شعار های از جمله ( حق دسترسی به اطلاعات، حق هر شهروند است.) را با خود حمل می نمودند و در مقابل درب شورای ملی، قطع نامۀ سه ماده یی را به خانم هیلی ارشاد، رئیس کمیسیون دینی، فرهنگی و معارف مجلس نماینده گان سپردند. در قطع نامه آمده است:
۱٫ از پارلمان کشور می خواهیم که یک هفته حکومت را مهلت دهد تا مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات را به پارلمان ارسال نماید، در صورت عدم ارسال مسودۀ مذکور در ظرف یک هفته، با استفاده از صلاحیت قانونی خود، با همآهنگی با نهاد های رسانه یی، مسودۀ قانون را که در نزد این نهاد ها است در ظرف دو هفته ترتیب و تصویب نماید.
۲٫ از پارلمان کشور می خواهیم تا تصویب قانون دسترسی به اطلاعات با درنظرداشت معیاد فقرۀ اول این قطعنامه، به شکایات خبرنگاران ورسانه ها از بابت عدم دسترسی به اطلاعات توجه جدی نموده و متخلفین را به دلیل رویۀ سوء با آنها به نهاد های عدلی و قضایی معرفی نماید.
۳٫ از سازمان ملل متحد می خواهیم که حکومت افغانستان را وادار نماید تا دولت، حق دسترسی به اطلاعات شهروندان افغانستان را منحیث حق بشری و اساسی، با وضع قانون دسترسی به اطلاعات، تأمین نماید.
حق دسترسی به اطلاعات، برای اولین بار در قانون اساسی کنونی در سال ۱۳۸۲ به حیث یک حق اساسی و بشری شهروندان افغانستان، به رسمیت شناخته شد. با پیش بینی این حق در مادۀ ۵۰ قانون اساسی، امید آن می رفت که دیگر شهروندان افغانستان مثل نظام های گذشته مواجه به فقر اطلاعاتی نبوده و فرهنگ اسرارگرایی، دیگر دامنگیر نهاد های دولتی نخواهد بود و دولت بلافاصله به منظور تأمین حق دسترس به اطلاعات برای شهروندان کشور، قانون دسترسی به اطلاعات را تدوین خواهد کرد.
ناگفته نباید گذاشت که مسودۀ قانون حق دسترسی به اطلاعات دو سال پیش از سوی جامعۀ خبرنگاری به حکومت افغانستان سپرده شده بود، تا اکنون از سرنوشت آن خبری در دست نیست، اما به اساس معلومات دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، قانون حق دسترسی به اطلاعات هم اکنون در شورای وزیران به سر برده و شماری از وزیران از تصویب این قانون جلوگیری می کنند.