امروز ۲۸ سپتامبر، برابر است با روز جهانی دسترسی به اطلاعات. پس از سال ۲۰۰۲ میلادی، در سراسر جهان نهاد های دولتی و غیر دولتی همه ساله این روز را بخاطر اهمیت که دارد گرامی داشته و از آن تجلیل به عمل می آورند. 
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می گوید:” نبود قانون دسترسی به اطلاعات در ۱۳ سال گذشته نه تنها که خبرنگاران و دیگر شهروندان این کشور را به مشکلات زیادی مواجه ساخته، بل آن ها را از حق اساسی شان نیز محروم ساخته است. یکی از عوامل خشونت در برابر خبرنگاران افغانستان در واقع نبود قانون دسترسی به اطلاعات است، چون زمانی که خبرنگاران بخاطر تهیۀ گزارش های خبری و تحقیقی به یک نهاد مراجعه می کنند، اطلاعات را در اختیارشان قرار نمی دهند و زمانی که خبرنگاران پافشاری می کنند؛ با خشونت مواجه می شوند.”
در افغانستان نیز این روز را در حالی تجلیل می کنیم که هنوز هم شهروندان این کشور به صورت درست به اطلاعات لازم دسترسی ندارند و قانون دسترسی به اطلاعات که بیشتر از دو سال در نهاد های حکومتی و بعداً در پارلمان کشور به سر می برد، تصویب و توشیح نشده است.
بر بنیاد تازه ترین معلومات، قانون دسترسی به اطلاعات هم اکنون در کمیتۀ مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان قرار دارد تا روی موارد اختلافی آن بحث صورت گرفته و در روز های نزدیک در پارلمان افغانستان این قانون به تصویب برسد.
این در حالیست که مادۀ پنجاه قانون اساسی افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات را به شهروندان این کشور اعطا نموده است دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از رئیس جمهور جدید کشور می خواهد تا در نخستین روز های کاری اش این قانون را توشیح نماید.
ما همچنان در کل از حکومت وحدت ملی افغانستان آرزو می کنیم تا قانون دسترسی به اطلاعات را پس از آن که به توشیح رئیس جمهور می رسد، زمینه های اجرایی شدن آن را در ادارات نیز دولتی فراهم سازد.
قانون دسترسی به اطلاعات می تواند در امر مبارزه با فساد اداری دولت و مردم افغانستان را بیشتر از پیش یاری نماید.