خبرنگاران واعضای جامعه مدنی, برای دست‌رسی به اطلاعات می‌توانید این برگه(فورم)را با خود داشته باشند و از اداره ها درخواست معلومات کنند

باید ها و نباید ها

اساسنامه محکمه بین المللی عدالت

کنواسیون حقوق مدنی و سیاسی

کود جزای افغانستان

مقرره طرز تاسیس رسانه های خصوصی

اساسنامه محکمه جزای بین الملل

اصول ژوهانسبورگ

اعلامیه جهانی حقوق بشر

قانون اساسی افغانستان

قانون انتخابات

قانون حمایت از حقوق مؤلف،مصنف... کاپی رایت

قانون دسترسی به اطلاعات

قانون رسانه های همگانی

قانون جدید دسترسی به اطلاعات همراه با تعدیلات