خبرنگاران واعضای جامعه مدنی, برای دست‌رسی به اطلاعات می‌توانید این برگه(فورم)را با خود داشته باشند و از اداره ها درخواست معلومات کنند

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/05/form-2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

باید ها و نباید ها

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/03/باید-ها.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اساسنامه محکمه بین المللی عدالت

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/اساسنامه-محکمه-بین-المللی-عدالت.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

کنواسیون حقوق مدنی و سیاسی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/کنواسیون-حقوق-مدنی-و-سیاسی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

کود جزای افغانستان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/کود-جزای-افغانستان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مقرره طرز تاسیس رسانه های خصوصی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/مقرره-طرز-تاسیس-رسانه-های-خصوصی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اساسنامه محکمه جزای بین الملل

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/اساسنامه-محکمه-جزای-بین-الملل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اصول ژوهانسبورگ

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/اصول-ژوهانسبورگ-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اعلامیه جهانی حقوق بشر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/اعلامیه-جهانی-حقوق-بشر.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

قانون اساسی افغانستان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/قانون-اساسی-افغانستان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

قانون انتخابات

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/قانون-انتخابات.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

قانون حمایت از حقوق مؤلف،مصنف... کاپی رایت

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/قانون-حمایت-از-حقوق-مؤلف،مصنف…-کاپی-رایت.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

قانون دسترسی به اطلاعات

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/قانون-دسترسی-به-اطلاعات.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

قانون رسانه های همگانی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/02/قانون-رسانه-های-همگانی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

قانون جدید دسترسی به اطلاعات همراه با تعدیلات

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/قانون-جدید-دسترسی-به-اطلاعات-همرا-با-تعدیلات-_01358_Part1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]