پلوشه توخی، سابق خبرنگار در رادیو بیان شمال روز گذشته در خانه اش واقع در شهر مزار شریف توسط فرد ناشناس به طور مرموز کشته شد.خانم پلوشه مدت ۵ سال در رادیو بیان به صفت خبرنگار وظیفه انجام داده و دو سال پیش جهت تحصیلات عالی دورۀ ماستری به کشور تایلند رفته بود. او تازه دو ماه پیش به وطن برگشته بود که روز گذشته فرد ناشناس وارد خانۀ او شده و وی را با ضربۀ چاقو زخمی نمود که بعداً در یکی از بیمارستان های شهر مزار شریف درگذشت
خانوادۀ خانم توخی، می گوید؛ با هیچ کسی دشمنی شخصی نداشته و علت این قتل را نمی نیز نمی داند.
مسؤلان دولتی در ولایت بلخ، قتل این خبرنگار سابق رادیو بیان را با کار های رسانه یی او ربط نمی دهند و به این باور اند که ممکن در عقب این قضیه موضوعات خانوادگی و شخصی نهفته باشد.
منیر فرهاد، سخنگوی والی بلخ به دیده بان رسانه های دفتر نی گفته است که تحقیقات در این زمینه آغاز شده و به زودترین فرصت نتایج آن با رسانه ها شریک خواهد شد.
خانم توخی در حالی در شهر مزار شریف به قتل می رسد، که حدود دو ماه پیش خالد آگاه، خبرنگار رادیو محلی لحظه در شهر مزار شریف به همین شکل در داخل خانه اش توسط افراد ناشناس به قتل رسید.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از کشته شدن دو خبرنگار در جریان دو ماه در شهر مزار شریف را یک توطئۀ سازمان دهی شده از جانب دشمنان مردم افغانستان در برابر آزادی بیان دانسته و از مسؤلان محلی ولایت بلخ جداً می خواهد تا عاملان قتل این دو خبرنگار را به هر شکلی که می شود شناسایی و مجازات نمایند.
عدم پیگیری این قضایا حدس و گمان های را در محافل خبرنگاری ایجاد خواهد کرد که عواقب آن برای مسؤلان دولتی در ولایت بلخ ناگوار خواهد بود.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می گوید:” مسؤلان دولتی در ولایت بلخ مکلف هستند در مورد چگونگی قتل این دو خبرنگار هر چه زودتر تحقیقات شان را تکمیل و نتیجۀ آن را با مردم افغانستان شریک سازند.”