مدیران رسانه های آزاد افغانستان در نشست زیر عنوان “کنفرانس ملی مدیران رسانه های آزاد افغانستان”، مورخ ۵ جوزا ۱۳۹۳ خورشیدی که در دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان برگزار شده بود و در آن بیشتر از یک صد تن از مدیران رسانه های سراسر کشور شرکت نموده بودند؛ موارد آتی را به تصویب رساندند و تعهد سپردند که این موارد را در جریان کارزار های انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رعایت می کنند.
۱٫ بیطرفی، توازن، دقت و انصاف و سایر اصول واخلاق خبرنگارای را در جریان انتخابات ریاست جمهوری رعایت می کنیم.
۲٫ رسانه های افغانستان از دامن زدن به مسایل سمتی، قومی، زبانی و مذهبی خودداری می کنند.
۳٫ رسانه های آزاد از نشر مطالب افتراء آمیز و توهین آمیز نسبت به نامزدان خودداری می کنند.
۴٫ رسانه ها از طریق برنامه های گوناگون به تشویق مردم جهت اشتراک در انتخابات نقش فعال می گیرند.
۵٫ رسانه ها با نشر خبرها، گزارش ها، میزگرد ها، مصاحبه ها، مستند ها و سایر برنامه های خود به رشد آگاهی شهروندان میپردازند.
۶٫ رسانه های آزاد افغانستان به بازتاب واقعیت ها، قانون شکنی ها ( تخلفات وتقلبات )، چالش های مرتبط به انتخابات به طور عینی، منصفانه، سریع، صریح و دقیق می پردازند.
۷٫ خبرهای داخلی مربوط به دو نامزد پیشتاز را طبق اصول و اخلاق خبرنگاری به نشر می رسانند.
۸٫ از نشر واقعات امنیتی که سبب مخدوش شدن روند انتخابات، کاهش اشتراک مردم و برهم خوردن روان مردم می گرددخودداری می ورزند.
۹٫ از نشر حملات تروریستی تا پایان روز رأی دهی خودداری می کنند.
۱۰٫ مدیران رسانه ها از نیرو های امنیتی می طلبند تا با خبرنگاران در تمام ساحات همکاری لازم نمایند.
۱۱٫ مدیران رسانه های افغانستان از کمیسیون های انتخاباتی خواستار همکاری بوده به ویژه در ارائۀ اطلاعات درست، دقیق و سریع رسانه های افغانستان را یاری کنند.