نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می خواهد خدمات پیامک های تلفونی هر چه زودتر فعال گردد. 
از شب گذشته خدمات پیامک های تلفونی شبکه های مخابراتی غیر فعال شده و شهروندان افغانستان از این بابت با مشکلات زیادی مواجه شده اند.
تمام رسانه ها و نهاد های مختلف نظارت کنندۀ انتخابات برنامه های بخاطر پوشش انتخابات افغانستان در نظر دارند که از طریق پیامک های تلفونی اطلاعات و معلومات آزاد را از سراسر افغانستان بدست می آورند و آن را به نشر می سپارند.
قطع شدن خدمات پیامک های تلفونی در افغانستان نهاد های نظارت کنندۀ انتخابات و رسانه های افغانستان را با چالش جدی مواجه ساخته و روند گردش معلومات را فلج ساخته است. از مسؤلان امور جداً خواسته می شود تا در فعال ساختن این خدمات زمینۀ تبادل اطلاعات و معلومات آزاد را در جریان انتخابات افغانستان فراهم سازد.
قطع شدن خدمات پیامک های تلفونی در کشور می تواند میلیون ها شهروند افغانستان را از دسترسی به اطلاعات محروم سازد که این خود برخلاف مادۀ ۵۰ قانون اساسی کشور است.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان این اقدام دولت افغانستان را جداً مغایر مفاد قانون اساسی و برخلاف روحیۀ آزادی بیان دانسته و یک بار دیگر به صورت جدی می خواهد تا خدمات پیامک های تلفونی شرکت های مخابراتی افغانستان را فعال ساخته و مردم افغانستان را اجازه دهند به اطلاعات و معلومات مربوط به انتخابات آگاهی حاصل نمایند.