قرار معلومات واصله از ولایت زابل، مسؤلان رادیو قلات ژغ، امروز برای مدت چهار ساعت زندانی شده و نشرات این رادیو از شام روز گذشته تا اکنون به حکم مقام ولایت زابل قطع گردیداست.
تیمور شاه شهزاده، رئیس رادیو قلات ژغ و یکی از خبرنگاران این رادیو پس از آن از سوی سربازان پولیس ولایت زابل بازداشت شدند که سه روز قبل شماری از مردم ولایت زابل در یک تظاهرات صلح آمیز از کارکرد های والی زابل انتقاد کرده و همچنان به گفتۀ آقای شهزاده، سخنان زلمی زابلی نمایندۀ مردم زابل در مجلس سنا و رئیس شورای ولایتی ولایت زابل را که از والی این ولایت و همچنان از فساد اداری موجود دراین اداره یاد آور شده بودند، از طریق رادیو قلات ژغ منتشر شد، مسؤلان این رادیو نخست توسط فرمانده پولیس ولایت زابل تهدید شده و فردای آن که امروز ۹ حوت می باشد توسط پولیس بازداشت و به مدت چهار ساعت را در زندان سپری نمودند.
اما مقامات در ولایت زابل قطع نشرات رادیو قلات ژغ و زندانی نمودن مسؤلان این رادیو توسط ارگان های دولتی را رد نموده و می گویند، رادیو قلات ژغ توسط آیساف ایجاد شده و قطع نشرات آن نیز مربوط به آیساف می شود.
یکی از مسؤلان روابط عامۀ نیروهای آیساف در ولایت قندهار، قطع شدن نشرات این رادیو را تایید می کند اما با وجود تاکید دیده بان رسانه ها در مورد این که به حکم چه کسی نشرات رادیو قلات ژغ قطع شده است، چیزی نگفت.
دیده بان رسانه ها قطع نشرات رادیو قلات ژغ و بازداشت خودسرانۀ مسؤلان این رادیو را به شدید ترین الفاظ محکوم نموده اذعان می دارد که مطابق قانون، هیچ شخص و یا نهادی حق بازداشت خودسرانه و قطع نشرات رسانه ها را ندارند. به اساس قانون رسانه های همگانی، توقیف رسانه ها صرفاً به اساس حکم محکمۀ ذ یصلاح صورت می گیرد، هر اقدامی که مغایر این حکم صریح قانون باشد، سوء استفاده از صلاحیت بوده و ایجاب می نمایدتا عاملان آن مورد پیگرد قانونی قرارگیرند.
ما به نمایندگی از جامعۀ خبرنگاری از نهاد های مسؤل جداً می خواهیم تا به منظور دفاع از آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی و بشری موضوع را مورد تحقیق قرار داده و نگذارند این دست آورد مهم نظام قربانی امیال شوم برخی از دشمنان آزادی بیان در افغانستان گردد.