شماری از خبرنگاران و فلمبرداران حین تیهۀ فلم و گزارش از انفجار انتحاریی که امروز چهار شنبه ۲۷ جدی در چهار راهی صدارت شهرنو کابل رخ داد، مورد لت و کوب شدید نیرو های امنیتی قرار گرفتند.
دیده بان رسانه ها در موسسۀ نی، لت و کوب خبرنگاران و فلمبرداران رسانه ها را با شدیدترین الفاظ محکوم نموده و آن را مخالف قوانین نافذۀ کشور می داند.
نیروهای امنیتی کشور باید بدانند، چنانچه که آن ها مسؤلیت حفظ امنیت شهروندان را به دوش دارند، خبرنگاران نیز وظیفۀ اطلاع رسانی را به عهده دارند که نباید نیروهای امنیتی جریان اطلاع رسانی را در افغانستان مختل نمایند.
ما می دانیم وظیفۀ پولیس و نیروهای امنیتی در چنین مواردی سنگین می گردد و ایجاب می کند تا یک سلسله اقداماتی را جهت جلوگیری از افزایش تلفات و تامین امنیت شهروندان، روی دست گیرند، اما این بدان معنی نیست که مانع کار خبرنگاران و رسانه ها شده و جریان اطلاع رسانی در کشور را مختل نمایند.
ما به این باور هستیم که در چنین مواقع پولیس و نیروهای امنیتی باید همکاری لازم را با رسانه ها و خبرنگاران داشته و زمینۀ خوب اطلاع رسانی را برای شهروندان کشور فراهم نمایند. هر نوع برخورد غیر مسؤلانه و خشونت بار با خبرنگاران در مغایرت با قوانین نافذ بوده و دولت افغانستان مکلف به حمایت از خبرنگاران و رسانه ها می باشد.