دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب خبرنگار، راننده و فلمبردار تلویزیون خورشید را محکوم نموده وخواهان شناسائی و مجازات عاملین آنها می باشد.
امروز لطیف عزیزی خبرنگار تلویزیون خورشید همراه با دو همکارش (فلمبردار و راننده) در مربوطات ناحیۀ دوم شهر کابل در مسیر راه موتر حامل شان توسط یکی از مقامات ریاست جمهوری متوقف و سپس مورد لت و کوب قرار گرفتند.
دفتر نی به این باور است که لت و کوب خبرنگاران به هر دلیل و از هر جناح که باشد، خشونت در برابر خبرنگاران به شمار رفته و به اساس قانون جزای کشور، جرم پنداشته می شود.
مقامات دولتی در امر رعایت قانون باید الگوی برای دیگران باشند تا دیگران از آن ها آموخته و قانون را احترام نمایند. هر نوع سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی وجهه حاکمیت قانون را صدمه زده و کشور را به سوی قانون گریزی و شهروندان را به نا امیدی می کشاند. دولت افغانستان باید در قدم نخست مواظب رفتار مقامات دولتی باشند و در صورت خلاف رفتاری، آنها را مورد پیگرد قانونی قرار دهند تا به دیگران عبرت گردد.
باید گفت این بار نخست نیست که خبرنگاران توسط مقامات دولتی مورد خشونت قرار می گیرند، بلند بودن درصدی اعمال خشونت علیه خبرنگاران توسط مقامات دولتی نسبت به دیگر اقشار جامعه، مصداق بر این ادعاست و متأسفانه دولت هیچ گونه اقدامی در زمینۀ مورد پیگرد قانونی قرار دادن عاملین خشونت انجام نداده است.
دفتر نی یک بار دیگر از فرد نخست کشور (آقای رئیس جمهور) می خواهد تا دستور شناسایی عاملین این قضیه را صادر نموده و امر قاطع پیگرد قانونی آنها را صادر نماید، تا ارادۀ دولت مبنی بر دفاع از آزادی بیان به طور واقعی تحقق یابد و مقامات دولتی دیگر نتوانند با استفاده از نام دولت هر نوع خشونت را علیه خبرنگاران روا بدارند.