فلمبرداران تلویزیون های راه فردا و خورشید حین فلمبرداری از جریان تفتیش آرا در یکی از هنگر های کمیسیون مستقل انتخابات مورد لت و کوب ناظران تیم تحول و تداوم قرار گرفته و فلم های ضبط شده در کمره های شان از سوی آن ها پاک شده است.
این اقدام ناظران تیم تحول و تداوم در مغایرت صریح قوانین افغانستان بوده و مرتکب جرم شده اند که باید توسط موظفین امنیتی شناسایی و به پنجۀ قانون سپرده شوند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا در رابطه به دسترسی به اطلاعات و پوشش خبری جریان تفتیش آراء رسانه ها و خبرنگاران را یاری رسانده و هر گونه موانع که در برابر خبرنگاران ایجاد می شوند را به زودترین فرصت بردارد.
فرایند انتخابات یکی از مهم ترین رویداد های افغانستان به شمار رفته و هر گروه و یا نهادی که باعث ایجاد موانع در برابر کار خبرنگاران می شود، اقدام در مغایرت با قوانین نافذه و منافع عامه کشور شده و مستوجب مجازات می باشند.
حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق اساسی شهروندان بوده و دولت افغانستان مکلف است تا خبرنگاران را در این راستا یاری نماید.