دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب الیاس موسوی فملبردار تلویزیون استقلال و جمشید حکاک خبرنگار تلویزیون آسیا را در هرات محکوم نموده وخواهان شناسائی عاملین و مجازات آنها می باشد.

دفتر نی به این باور است که لت و کوب خبرنگاران به هر دلیل که باشد، خشونت در برابر خبرنگاران به شمار رفته و به اساس قانون جزای کشور، جرم پنداشته می شود.

پولیس که خود تنفیذ کنندۀ قانون است، در امر احترام به قانون باید نمادی برای سایر شهروندان باشد و با روحیه مردمی با شهروندان رفتار نماید. اینکه پولیس از صلاحیت های وظیفوی خود سوء استفاده می کند و با شهروندان بدرفتاری می کند، در واقع به وجهه پولیس صدمه می رساند و حاکمیت قانون را زیرسوال می برد.

در چنین شرایط امنیتی که در کشور حاکم است، خبرنگاران هرچه بیشتر به همکاری های امنیتی نهاد های امنیتی به ویژه پولیس نیاز دارند، هرگاه خود پولیس باعث ناامنی می شود، کارخبرنگاری را در شرایط دشوار روبرو می سازد.

دفتر نی از وزیر امور داخله کشور می خواهد تا دستور شناسایی عاملین این قضیه را صادر نماید و امر قاطع پیگرد قانونی آنها را دهد تا ارادۀ دولت مبنی بر دفاع از آزادی بیان به طور واقعی تحقق یابد و مقامات دولتی دیگر نتوانند با استفاده از نام دولت هر نوع خشونت را علیه خبرنگاران روا بدارند.

این در حالی است که خبرنگاران در ولایت هرات نه تنها از خشونت های فزیکی، بل از خشونت های حقوقی از جمله عدم دسترسی به اطلاعات رنج می برند و جمعی از خبرنگاران در برابر دفتر ولایت دست به اعتراض زده اند. حالا که قانون دسترسی به اطلاعات نافذ شده است، دولت مکلف است که به منظور تطبیقی کردن احکام آن قانون اقدامات لازم را روی دست گیرند تا باشد حق دسترسی به اطلاعات به حیث یک حق بشری و اساسی شهروندان به ویژه برای خبرنگاران که وظیفه خطیر اطلاع رسانی را به دوش دارند، به وجه احسن انجام دهند.