محمد امین بابک، خبرنگار و گرداننده برنامه های سیاسی تلویزیون خورشید توسط افراد مسلح نذیر احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان بیرحمانه لت و کوب شده و سر و رویش را خون آلود ساخته اند.

این خبرنگار زمان مورد لت و کوب محافظین وکیل پارلمان قرار گرفته است که می خواسته از جاده عبور کند و در میان راه موتر ها و محافظین مسلح نذیر احمد زی وکیل در پارلمان، جاده را مسدود کرده بودند و زمانی که آقای بابک بخاطر بازگشایی جاده هارن موترش را به صدا در میآورد، محافظین مسلح او را مورد لت و کوب قرار دادند.

بابک به دیده بان رسانه ها گفت: که یکی از افراد مسلح مربوط احمدزی به دوستانش دستور داد که مرا بزنند.

زمانیکه مدیر برنامه های سیاسی تلویزیون خورشید آقای شاداب بیکزاد به محل این واقعه میرود تا جویای احوال همکارش شود، همین افراد مسلح اورا تهدید می کنند و میگویند در امنیت ملی کار میکنند و میتوانند آنهارا بازداشت و برای مدت ها زندانی کنند.

اکنون تلاش ها بخاطر حل و فصل این قضیه از راه های غیر رسمی آغاز شده و می خواهند با شیوه های سنتی آن یعنی با معذرت خواهی از خبرنگار که مورد لت و کوب قرار گرفته است وضعیت را کنترول نموده و از مجازات عاملان این خشونت جلوگیری شود.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان حل و فصل قضایای خشونت در برابر خبرنگاران از طریق مجاری غیر رسمی به شیوه های سنتی آن را مناسب نمی داند، عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی گفت:” در گذشته نیز خبرنگاران مورد خشونت و بدرفتاری مقامات بلند رتبۀ دولتی قرار گرفته اند که به همین شیوه های سنتی تلاش صورت گرفته است عاملان خشونت از مجازات در امان بمانند و حل و فصل قضایای خشونت با این شیوه ها کارآیی درست نداشته و پس از گذشت چند روز دوباره خبرنگاران با لت و کوب و بدرفتاری مواجه شده اند.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به این باور است که خشونت در برابر خبرنگاران جرم است و این گونه قضایا باید به اساس قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی افغانستان پیگیری شود و عاملان خشونت باید به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردند.