دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب خبرنگار تلویزیون خورشید را محکوم نموده وخواهان شناسائی عاملین و مجازات آنها می باشد.
امروز آقای نور احمد پاییز، مجری برنامۀ صبحگاهی تلویزیون خورشید هنگامیکه در موتر شخصی خود با خانوادۀ اش از جادۀ در شهر کابل می گذشت؛ توسط نیرو های امنیتی متوقف می شود و بعد از یک مشاجره لفظی مورد لت و کوب قرار گرفت.
دفتر نی به این باور است که لت و کوب خبرنگاران به هر دلیل که باشد، خشونت در برابر خبرنگاران به شمار رفته و به اساس قانون جزای کشور، جرم پنداشته می شود.
مقامات دولتی به ویژه نیرو های امنیتی در امر رعایت قانون باید الگوی برای دیگران باشند تا دیگران از آن ها آموخته و قانون را احترام نمایند. هر نوع سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی وجهه حاکمیت قانون را صدمه زده و کشور را به سوی قانون گریزی و شهروندان را به نا امیدی می کشاند.
دفتر نی از مقامات امنیتی کشور می خواهد تا دستور شناسایی عاملین این قضیه را صادر نماید و امر قاطع پیگرد قانونی آنها را دهد تا ارادۀ دولت مبنی بر دفاع از آزادی بیان به طور واقعی تحقق یابد و مقامات دولتی دیگر نتوانند با استفاده از نام دولت هر نوع خشونت را علیه خبرنگاران روا بدارند.
از جانب دیگر، این اداره از خبرنگاران می خواهد تا به تدابیر امنیتی نیرو های امنیتی احترام نمایند، تا از تکرار چنین نوع واقعات جلوگیری به عمل آید.