محمد اسحق اکرمی، خبرنگار محلی رادیو کلید ادعا دارد که توسط محافظان فرمانده پولیس ولایت بامیان لت و کوب شده است. دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، این برخورد پولیس را غیر قانونی دانسته و آن را به شدت محکوم می کند.

به گفتۀ آقای اکرمی، او زمانی از سوی محافظان فرمانده پولیس ولایت بامیان لت و کوب شد که می خواست از جریان لت و کوب سربازان پولیس دیگر توسط همین محافظان فلم بگیرد و از آن گزارش تهیه کند.

این حبرنگار همچنان ادعا می کند که در پیش چشمان فرمانده پولیس بامیان توسط محافظان اش لت و کوب شده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان لت و کوب و رفتار غیر مسلکی نیروهای امنیتی و تنفیذ قانون با خبرنگاران را محکوم نموده اذعان می دارد که این گونه برخورد های نادرست و غیر قانونی برخی از ماموران پولیس بیشتر از این قابل تحمل نیست.

دفتر نی از رهبری وزارت امور داخلۀ جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد، آنچه بار بار با خبرنگاران تعهد سپرده اند که عاملان خشونت در برابر خبرنگاران را مجازات خواهند کرد، به آن عمل نموده و افرادیکه در لت و کوب این خبرنگار دخیل بوده اند را به نهاد های عدلی و قضایی معرفی کنند.

حدود دو هفته پیش خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز نیز در ولایت بدخشان از سوی پولیس لت و کوب شد که سپس فرماندهی پولیس آن ولایت سربازیکه با خبرنگار بدرفتاری کرده بود را تأدیب نمود.

اکنون فرماندهی پولیس ولایت بامیان نیز بخاطر اجرای قوانین و همچنان جلوگیری از تکرار این گونه موارد مکلف است تا سربازان خاطی را به نهاد های عدلی و قضایی سپرده تا در آینده از تکرار این چنین برخورد های غیر مسلکی و غیر قانونی جلوگیری شود.

وزارت امور داخلۀ جمهوری اسلامی افغانستان باید به تمام سربازان پولیس حین فراگیری فنون تنفیذ قانون و موارد حقوق بشری، لازم است تا در مورد آزادی بیان نیز مضمونی را شامل نصاب تعلیمی پولیس بسازد تا سربازان پولیس بدانند همانگونه که آن ها وظیفه تنفیذ قانون را به دوش دارند، خبرنگاران نیز وظیفۀ اطلاع رسانی را به عهده دارند که باید از آن ها حین تهیۀ گزارش و گرفتن فلم و تصویر حمایت شده و محافظت گردند.