حکومت افغانستان بصورت رسمی از سازمان ملل متحد خواسته است؛ تا نمایندۀ ویژه در امور مصؤنیت خبرنگاران و رسانه ها و آزادی بیان در این کشور معرفی کند.

داکترمحمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانی رسمی؛ به نمایندگی از حکومت افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ این درخواست را مطرح کرد.

وی تروریزم و افراط گرایی را در افغانستان از بزرگترین چالشهای موجود در این کشور خواند و افزود که آزادی بیان، رسانه ها و خبرنگاران از این ناحیه در معرض تهدید جدی قرار دارند.

آقای دانش، یکی از اهداف عمدۀ هراس افگنان را سرکوب دموکراسی و آزادی بیان و رسانه های آزاد در افغانستان خوانده و گفت: به همین جهت خبرنگاران در میدان های جنگ و حملات تروریستی در معرض تهدید جدی قرار دارند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، ضمن پشتیبانی قاطع از این موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان؛ اکیداً از سرمنشی سازمان ملل متحد می خواهد تا با توجه به اهمیت و ضرورت حفظ ارزش های مردم سالاری، آزادی بیان و حقوق شهروندی در افغانستان، به این درخواست جمهوری اسلامی افغانستان که یقیناً درخواست اشد جامعۀ خبرنگاری نیز است، پاسخ مثبت بدهد.

دفتر نی؛ همچنان از سازمان های بین المللی مدافع آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق خبرنگاران نیز می خواهد تا بخاطر حفظ ارزش های آزادی بیان و دیموکراسی در افغانستان، از این پیشنهاد جمهوری اسلامی افغانستان حمایت نمایند.

از آنجالئیکه تعمیم و گسترش آزادی بیان و دیگر حقوق شهروندی در افغانستان؛ دست آورد مشترک افغانستان و جامعۀ جهانیست، بنااً در حفظ و نگهداری آن نیز در کنار دولت افغانستان، جامعۀ جهانی و به ویژه کشور های کمک کنندۀ افغانستان مکلفیت دارند تا از این موقف جمهوری اسلامی افغانستان پشتیبانی کنند.