در روز پایان مبارزات انتخاباتی که ساعت دوازدۀ شب مورخ ۱۳ بر ۱۴ حمل ۱۳۹۳ خاتمه می یابد؛ نامزدان ریاست جمهوری با سردادن شعار ها از طریق بلندگو های که بر سر موتر ها نسب شده است به جاده ها و خیابان ها رفته سعی کردند توجه عامه را به خود و برنامه های تکت های انتخاباتی شان جلب نمایند.
این حرکت و شیوۀ مبارزات انتخاباتی در افغانستان نخستین بار است که از سوی نامزدان انتخاباتی به اجراء گذاشته می شود.
دوران مبارزات انتخاباتی که دو ماه را در برگرفت، امشب ساعت ۱۲ بجه خاتمه یافته و دوران سکوت آغاز می شود و مطابق قانون دوران سکوت ۴۸ ساعت می باشد که در این دوران هیچ نامزد و طرفداران شان حق کامپاین نداشته و همچنان رسانه ها نیز حق نشر کارزار های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را ندارند.