دفتر نی نگران وضعیتی که گویا پس از خواست طالبان مبنی بر انجام مذاکرات صلح پشت در های بسته به میان آمده است، می‌باشد. مذاکرات پشت در های بسته خواست مردم افغانستان نبوده و برای شهروندان افغانستان قابل قبول نیست.

در جرگه مشورتی صلح اشتراک کنندگاه یکصدا خواستند تا از تمام آنچه درمذاکرات میان افغان‌ها اتفاق می افتد آگاه شوند.

خواست طالبان خلاف خواست مردم وقوانین نافذ در افغانستان است، دفتر نی از نهاد های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و همچنان از دولت ایالات متحده امریکا می‌خواهد تا بالای کشور قطر فشار وارد نموده زمینه صدور ویزه را برای خبرنگاران افغان مساعد سازند.

نی بدین باور است که مشروعیت هر اقدام ملی از رضایت مردم حاصل می‌شود، به باور نی مذاکرات پشت در های بسته برای مردم افغانستان مشروعیت نداشته و قابل قبول نیست.