مربی گری به روند اطلاق  می گردد ، که با اشتراک کننده گان بعد از برنامه های اموزشی همکاری می شود تا محتوای کورس هایی که آموزش دیده اند را در ساحه ی عمل به صورت بهتر تطبیق کنند. موسسه ی نی اموزش دیده ها را بعداز هریک از برنامه های مربوط به پروژه های خویش در فرآیند حمایت های پس از آموزش قرار می دهد. اشتراک کنندگان برنامه های اموزشی در سطح مرکز و ولایت توسط اموزگاران و همکاران شان در فرآیند مربی گری همیاری می شوند.

هر اموزگار مکلف است تا هریک از اشتراک کننده هارا بعد از ختم برنامه ی آموزشی، شامل فرآیند مربی گری سازد. تمامی کار ها “گزارش ها” توسط مربی ها در صفحات اکسل آماده و به دیپارتمنت ارزیابی و نظارت موسسه ی نی فرستاده می شود و برای پیشرفت های بعدی روی آن تصمیم اتخاذ می گردد. یگانه هدف از این فرآیند همانا مدنظر گرفتن راهنمایی برای تطبیق مهارت های فراگرفته شده در کورس های اموزشی و نظارت از روند گزارش دهی شان می باشد. برای اینکه اشتراک کننده ها مکلف به انکشاف دادن گزارش های شان مرتبط به آنچه آموزش دیده اند، گردند، اموزگاران موسسه ی نی برای هریک از اشتراک کننده شهادتنامه یا پایان نامه را بعد از ختم فرآیند مربی گری و همیاری های مسلکی تفویض می کنند.