مرحوم فاروق فیضی، خبرنگار در رادیو صدای امریکا که از مدتی به این سو از بیماری سرطان رنج می‌بُرد، ساعت ۱۲ شب گذشته مورخ ۲۳ عقرب در ولایت هرات جهان فانی را وداع گفته به ابدیت پیوست.

از آقای فیضی دو کودک دو ساله و شش ماهه به‌جا مانده است و یگانه نان آور خانواده اش بود که دیگر نیست.

نهاد‌های مدافع آزادی بیان و خبرنگاران برای درمان آقای فیضی در حد توان تلاش کردند، باری او را جهت درمان به خارج از کشور به کمک حکومت وحدت ملی فرستادند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از مرگ آقای فیضی عمیقاً متاثر شده و مراتب تسلیت خود را به خانواده، دوستان، اقارب و خانوادۀ مطبوعات ابراز می‌دارد.

از آنجائیکه آقای فیضی در جریان کار به عنوان خبرنگار با رادیو صدای امریکا به این بیماری دچار و به اثر همین مریضی درگذشت، از مدیران این رسانۀ امریکایی می‌خواهیم تا مطابق پالیسی‌ها و قوانین ایالات متحدۀ امریکا با خانوادۀ وی همکاری نموده و در چنین یک شرایط سخت آنان‌را کمک و یاری نمایند.

دفتر نی هم‌چنان از دولت جمهوری اسلامی‌افغانستان می‌خواهد تا به اداره‌های که از معاش خبرنگاران مالیه اخذ می‌نمایند هدایت بدهد که یک راه‌کار عملی در راستای ایجاد نهاد بیمۀ صحی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی خصوصی طرح و اجراء نمایند.

نبود بیمۀ صحی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در افغانستان سبب شده است تا برخی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی حین بیماری به مشکلات جدی اقتصادی مواجه شده و حتی در اثر بیماری‌های قابل درمان نیز جان‌های شان را از دست بدهند.

قوانین و مقرره‌های که در افغانستان مرعی‌الاجراء اند در این زمینه صراحت دارند و به ویژه مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی افغانستان رسانه‌های کشور را مکلف نموده است تا یک مقدار پول را به عنوان اکرامیه به خانوادۀ کارکنان رسانه‌یی متوفی بپردازد.

در بند پنجم مادۀ ۱۶ مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی که حقوق و مکلفیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران را در برابر هم هم‌دیگر تنظیم می‌کند، مشعر است که:« هرگاه کارکن حین اجرای وظیفه وفات نماید، اداره مکلف است، علاوه بر سایر حقوق وامتیازات کارکن متوفی؛ ده ماهه آخرین معاش ماهوار وی‌را به شکل اکرامیه به فامیل کارکن بپردازد.»

در اخیر دفتر نی از بارگاه ایزد منان (ج) برای شادمانی روح مرحومی‌استدعا نموده و بهشت برین برایش آرزو می‌نماید.