تکثر و رشد رسانه های همگانی خصوصی بعنوان بزرگترین دستاورد یک و نیم دهۀ اخیر که حتی درسطح منطقه تا اکنون بی نظیر بوده است، درحال حاضر درمعرض خطرات جدی از ناحیهء مشخص یعنی بدامنی، عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات مالی مواجه شده است.

دفتر نی با درک معضلات یاد شده عمیقاً نگران از دست رفتن این دستاوردهای بزرگ بوده و برآن است تا یک بار دیگر مسؤلین دولتی را متوجه این هشدار تکاندهنده نماید تا ایشان نگذارند نتایج حاصله و گامهای بلندی که تا الحال در راستای رشد فرهنگ آزادی گفتار و نوشتار ازطریق رسانه های خصوصی بمیان آمده دراثر بی تفاوتی و بی توجهی دربرابر این ارزشهای نوین از بین برود.

بدون شک که خفه شدن صدای رسانه های خصوصی یکی از اهداف دیرینهء دشمنان مردم افغانستان است که اگر به این هشدارها توجه نشود، واضح است که ایشان به اهداف شوم شان خواهند رسید و علاوه برآن طبعاً که خاموش شدن رسانه های آزاد در راهء تعمیق وگسترش فساد مالی و اداری کشور کمک خواهد کرد. بنااً نی بعنوان حامی رسانه های آزاد یکبار دیگر از دولت وحدت ملی میخواهد تا در رفع این مشکلات یاد شده مجدانه تلاش نموده و زمینه های درست دسترسی به اطلاعات را برای همه رسانه ها مطابق قانون اساسی و اسناد تقنینی کشور فراهم نمایند و از سویی هم محدودیت های را که از ناحیهء مالیات گزاف بالای ایشان وضع گردیده مورد تخفیف قرار داده نگذارند تاایشان به بهانهء ناتوانی از پرداخت مالیات گزاف مضمحل گردند.

همچنان ما از دولت وحدت ملی میخواهیم تا امنیت رسانه ها و خبرنگاران را به وجه احسن تأمین نمایند تا ایشان بتوانندبا اطمینان خاطر دین و رسالت دینی وتاریخی شانرا در راستای اظهار حقایق، انتقال اطلاعات و معلومات ادا نموده به وظایف محولهء شان بگونهء درست عمل نمایند.