مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی که حدود پنج ماه پیش در جریدۀ رسمی نشر شده است، اما تا اکنون مواد این مقرره به صورت درست تطبیق نمی شود.

تطبیق نشدن این مقرره سبب شده است تا مشکلات و چالش های خبرنگاران و کارمندان رسانه یی کماکان باقی مانده و حقوق و امتیازات آنان در برخی موارد زایل شود.

ماهانه ده ها شکایت از خبرنگاران و کارمندان رسانه یی به دفتر نی مواصلت می کند، خبرنگاران از عدم پرداخت حقوق ماهانه، قرارداد های ناعادلانه و مشخص نبودن امتیازات رخصتی و اضافه کاری از سوی اداره های شان به دفتر نی شکایت می کنند و از این بابت نگران اند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از صاحبان امتیاز رسانه ها می خواهد تا قرارداد های کارمندان شان را مطابق مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی ترتیب و حقوق و امتیازات کارمندان رسانه یی را مد نظر بگیرند.

ما همچنان از حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه از وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهیم تا در تطبیق و عملی ساختن این مقرره گام های عملی برداشته و بیشتر از این نگذارد حقوق کارمندان رسانه یی تلف گردد.

مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی در تاریخ ۱۶ عقرب ۱۳۹۴ در جریدۀ رسمی چاپ و نافذ گردید. این مقرره حقوق، امتیازات و مسؤلیت های خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را در برابر نهاد های رسانه یی تعریف و تنظیم می نماید.

نهاد های حامی حقوق خبرنگاران و اتحادیه های صنفی روزنامه نگاران از تصویب و نافذ شدن این مقرره استقبال نموده و به این باور بودند که با عملی شدن این مقرره یک بخش بزرگ از چالش ها و مشکلات درون سازمانی خبرنگاران و کارمندان رسانه یی مرفوع گردد، اما با گذشت پنج ماه از انفاذ این مقرره هنوز هم خبرنگاران و کارمندان رسانه یی از زایل شدن حقوق و امتیازات شان از سوی صاحبان امتیاز رسانه ها شکایت دارند.

دفتر نی به این باور است که یکی از عمده ترین اهداف رسانه ها فراهم سازی بستر مناسب برای یک جامعۀ قانون پذیر می باشد که ایجاب می نماید مالکان رسانه ها؛ قانون پذیری و رعایت قانون را از خود آغاز نمایند.