این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای فعالان نهاد های جامعه مدنی برای  مدت ۲  روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۳۰ تن  شرکت کرده بودند.

بهشته هاشمی

راضیه پناهی

انوشه محمدی

فضیله غرجستانی

شکیلا نصیری

فروزان بهادر

راحله الکوزی

فریده انوری

حسیبه هاشمی

طیبه موساری

دیانا محسنی

رابعه احمدی

بهینه زرخش

ذاکره حیدری

نرگس

شگوفه

نوریه شفاهی

محمد عمر تیموری

محمد نصیر حکیمزاده

مصطفی پیک

عتیق الله بهروز

مصطفی میرا

نصار احمد سلطانی

سعید الله نور زاد

عبدالبیات محمودی

زمری سادات

عزیز الله حمیدی

محمد اسماعیل رسولی

ظریف زاهد

رومل عدیل