وزارت داخله ی افغانستان طی اطلاعیه ی استفاده از فن آوری پرنده های هدایت پذیراز راه دور ” پهباد” را در کار روزنامه نگاری ممنوع اعلام کرده است.

دفتر نی ضمن غیر قانونی خواندن این دستور از شورای امنیت ملی کشور و وزرات امور داخله می خواهد تا هرچه زودتر در این فیصله تجدید نظر نموده و ممنوعیت استفاده از پهباد ها را در کار رسانه یی لغو نماید.

پهباد ها در حال حاضر در دنیا هم به عنوان ابزار روزنامه نگاری و هم به عنوان ابزار بازرگانی و تجارتی از آن به صورت و عام و گسترده استفاده می شود.

از سوی دیگر تصاویری که توسط پهباد برای رسانه ها مخابره می شود دارای کیفیت عالی و ساحه ی پوشش وسیع از محل رویداد می باشد که می تواند به عنوان مصداق عملی ماده ی پنجاهم قانون اساسی کشور که همانا مشروعیت بخشیدن حق دسترسی به اطلاعات می باشد، حساب شود.

در صورت نگرانی امنیتی از استفاده ی پهباد ها در کار رسانه یی شورای امنیت ملی کشور می تواند محلات نظامی خاصی را مشخص و ممنوع التصویر اعلان نماید.