قانون دسترسی به اطلاعات، مقاله ها، معلومات مفید و ...


مؤسسۀ نی یکمقدار مواد را راجع به انکشاف رسانه ها در افغانستان تهیه نموده است. شما میتوانید از طریق این صفحه به مواد متذکره دسترسی پیدا کنید.

در ذیل لینک های عده یی از سازمانهای ملی و بین المللی که در عرصۀ انکشاف رسانه ها با خبرنگاران افغان کار میکنند داده شده اند: