مقررۀ دیجیتال سازی تلویزیون های افغانستان در حال نهایی شدن است و قرار است پس از رای‌زنی های کارشناسانه به تصویب کابینۀ افغانستان برسد. منافع عامه و به ویژه شهروندان افغانستان که مخاطبان تلویزیون ها اند؛ نباید در فرایند دیجیتال سازی تلویززیون ها در مقابل شرکت های تجارتی که خدمات دیجیتالی ارایه می کنند، نادیده گرفته شود.

قانون اساسی افغانستان، دسترسی به اطلاعات را به عنوان حق اساسی هر شهروند کشور به رسمیت شناخته است؛ نگرانی های که از فرایند دیجیتالی شدن رسانه ها و به ویژه تلویزیون های افغانستان در میان نهاد های حامی آزادی بیان و شهروندان کشور به میان آمده این است که پس از تکمیل این فرایند؛ قانون دسترسی به اطلاعات، قانون اساسی و از همه مهم‌تر حق اساسی شهروندان کشور آسیب نبیند.

نگرانی ها این است که سیت باکس ها یا سامانۀ که از طریق آن می شود به شبکه های تلویزیونی دیجیتالی دسترسی پیدا کنیم، بسیار گران‌قیمت است که ممکن شمار زیادی از شهروندان کشور نتوانند آن را خریداری کنند . از جانبی دیگر احتمال قطع شدن نشرات از سوی شرکت های فراهم کنندۀ دیجیتالی در موارد حساس نیز می تواند شهروندان را از حق اساسی (دست‌رسی به اطلاعات) محروم سازد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، انتظار دارد مقررۀ جدید که قرار است نهایی شده و به تصویب کابینه برسد، به این نگرانی های شهروندان و نهاد های حامی آزادی بیان پاسخ مثبت بدهد.