دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با همکاری فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان از چندی به این سو بادرنظرداشت اهمیت موازین اخلاقی خبرنگاران افغانستان، مشوره و گفتگو های رو در رو با خبرنگاران در سراسر افغانستان را آغاز نموده است.

تا اکنون خبرنگاران زون های شمال، شمالشرق، غرب، جنوب، جنوب شرق، شرق و مرکز افغانستان در نشست های جداگانه در مراکز زون ها پیرامون موازین اخلاقی خبرنگاران بحث و گفتگو نموده و نظریات شان را کتباً با ما شریک ساخته اند.

آخرین نشست خبرنگاران زون کابل و ولایت های شمال کابل به شمول ولایت های غزنی و میدان وردگ هفتۀ آینده در کابل برگزار می شود و خبرنگاران این ولایت ها نظریات و پیشنهادات شان را جهت غنامندی موازین اخلاقی خبرنگاران شریک خواهند ساخت.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از تمام خبرنگارانی که علاقه مند ابراز نظر در مورد موازین اخلاقی خبرنگاران هستند؛ صمیمانه تقاضا می نماید تا در آخرین نشست نظرخواهی که چهارشنبۀ هفتۀ آینده، مورخ ۳۰ مارچ در کابل برگزار می شود، شرکت ورزیده جامعۀ خبرنگاری افغانستان را در داشتن یک سند واحد موازین اخلاقی خبرنگاران یاری رسانند.

همچنان قابل ذکر است که در آیندۀ نزدیک؛ کنفرانس ملی خبرنگاران افغانستان از سوی فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان به همکاری دفتر نی در کابل راه اندازی خواهد شد که در آن خبرنگاران سراسر کشور حضور خواهند داشت و موازین اخلاقی خبرنگاران افغانستان به تصویب همۀ خبرنگاران کشور خواهد رسید.