بمنظور تعمیم موازین اخلاقی ویژهء خبرنگاران، فدراسیون ژورنالیستان وخبرنگاران کشور کمیتۀ را مؤظف نمود تا با رسانه های بزرگ کشور در تماس شده  در زمینهء تأمین مخارج  مالی  با مسؤلان آن رسانه ها به تفاهم برسند، تا باشد نشست ملی خبرنگاران سراسر افغانستان با همیاری دفتر “نی” به وجه درست و مؤثر آن  برگزار گردد.

بدون شک تمرکز روی موازین اخلاقی خبرنگاری درکشور ما نیاز مبرمیست که درشرایط حاضر با درنظرداشت تعدد رسانه های روبه رشد و متنوع ناگزیریم تا موازین درست ومعیاری خبرنگاری را درمیان اعضای  خانوادهء مطبوعات گسترش و نهادینه سازیم، تا ازینطریق بتوانیم آزادی بیان ورسانه هارا هرچه بیشتر تقویت وحمایت نماییم.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با همکاری فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان از چندی به این سو بخاطر نهایی ساختن مسودۀ اصول و موازین اخلاقی خبرنگاران نشست های را با خبرنگاران سراسر افغانستان آغاز نموده و قرار است در یک نشست کلان ملی، مسودۀ اصول و اخلاق خبرنگاری به تصویب همۀ خبرنگاران سراسر افغانستان برسد.