از آنجائیکه خبرنگاران افغانستان از داشتن یک سند واحد موازین اخلاقی خبرنگاری محروم هستند و نبود چنین یک سند واحد خبرنگاران این کشور را با مشکل مواجه ساخته و دلیل برخی از مشکلاتی که خبرنگاران در جریان کار با آن مواجه می شوند نیز همین مورد بوده است.

با توجه به اهمیت و ضرورت موازین اخلاقی خبرنگاری، دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با همکاری و هماهنگی با دیگر نهاد ها و اتحادیه های صنفی خبرنگاران در تلاش است تا پیش نویس اخلاق رسانه یی را که از قبل تهیه شده بود با تمام خبرنگاران در سراسر کشور شریک ساخته و نظریات و پیشنهادات همۀ خبرنگاران را درج موازین اخلاقی خبرنگاری نماید.

قبل از این دفتر نی پیش نویس موازین اخلاقی خبرنگاری را در دو کنفرانس محلی در شهر های مزار شریف و هرات با خبرنگاران ولایت های شمال، شمال شرق، غرب و شمال غرب در میان گذاشته و نظریات آنان را توحید نموده است.

قرار است کنفرانس های مشابه در شهر های قندهار، خوست، جلال آباد و کابل نیز راه اندازی نموده و نظریات خبرنگاران ولایت هادر حوزه های جنوب، جنوب غرب، جنوب شرق، شرق و مرکز را نیز جمع آوری نماید و در اخیر در یک کنفرانس ملی که در کابل برگزار خواهد شد، خبرنگاران سراسر کشور دعوت شده و موازین اخلاقی خبرنگاری افغانستان به تصویب همۀ خبرنگاران می رسد.

دفتر نی بدین وسیله از تمام خبرنگاران کشور می خواهد تا بخاطر غنامندی موازین اخلاقی نظریات و پیشنهادات شان را با دفتر نی شریک ساخته و در این روند ملی سهیم شوند.

خبرنگاران عزیز که می خواهند نظر شان را در مورد موازین اخلاقی خبرنگاران شریک بسازند، نسخۀ پیش نویس موازین اخلاقی خبرنگاران را از ویب سایت دفتر نی در این نشانی بدست آورده می توانند.

http://nai.org.af/dr/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%85/