در حالیکه مشکلات مالی و اقتصادی در راس تمام چالش های فراراه رادیو های افغانستان قرار دارند.

به اساس نظرسنجی که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان انجام داده ازمجموع ۱۲۰ رادیوی که از آن ها سروی صورت گرفته، ۹۰ رادیوی آن مشکلات اقتصادی را عمده ترین چالش فراراه کار شان عنوان کرده اند، در حالیکه ۶۱ رادیو، مشکلات امنیتی را از جملۀ عمده ترین چالش های سر راه کار رادیو های شان دانسته اند.

به اساس این نظرسنجی؛ نبود بانوان و کارمندان مسلکی چالش ایست که در ردۀ سوم قرار گرفته و مشکل دسترسی به اطلاعات چالش چهارم از سوی مدیران رسانه های کشور عنوان شده است.

۷۵ درصد رادیو ها مشکل اقتصادی را از عمده ترین چالش در فراراه کار رادیو ها بر شمردند، در حالیکه نصف از رادیو ها مشکل امنیتی را عمده ترین مشکل خواندند.

از ۲۶ رادیوی که در کابل نشرات دارند، ۸۴ درصد رادیو ها مشکل اقتصادی، ۸ درصد رادیوها مشکل امنیتی و ۸ درصد دیگر رادیوها مشکل وسایل تخنیکی را چالش های فراراه رادیو ها عنوان کردند.

مناطق مرکزی، با ۱۹ رادیو تماس گرفته شد همه ۱۹ رادیو مشکل اقتصادی را برشمردند، در کنار آن ۵۲ درصد رادیوهای این زون مشکل امنیتی، ۲۶ درصد نبود کارمندان بانو در رادیوها و ۲۱ درصد مشکل دسترسی به اطلاعات را از چالش های دیگر یاد آور شدند.

در زون جنوب، ۱۲ رادیو در این نظرسنجی شرکت کردند، همۀ این رادیو ها مشکل اقتصادی دارند؛ اما ۵۸ درصد مدیران رادیوهای این زون مشکل امنیتی، ۲۶ درصد رادیو ها نداشتن کارمندان مسلکی زن و ۱۶ درصد دیگر این رادیو ها دسترسی به اطلاعات را از چالش های عمده در برابر کار شان می دانند.

در زون شمال، با ۳۰ رادیو تماس گرفته شد، همۀ رادیو ها مشکلات مالی و اقتصادی را از عمده ترین چالش ها برای شان خواندند. ۷۶ درصد همین رادیو ها مشکلات امنیتی، ۱۴ درصد نبود کارمندان بانو و مسلکی و ۱۰ درصد دیگر این رادیو ها مشکل دسترسی به اطلاعات را مشکلات فراراه شان عنوان کردند.

در زون شرقی افغانستان ۸ رادیو در این نظرسنجی شرکت کردند، همۀ این رادیو ها مشکلات مالی و اقتصادی را چالش خواندند، نصف همین رادیو ها نبود کارمندان بانو و مسلکی را چالش دوم شان خوانده و نصف دیگر این رادیو ها نداشتن وسایل تخنیکی و دسترسی به اطلاعات را از چالش های دیگر شان عنوان کردند.

در زون غربی افغانستان، ۱۲ رادیو در این نظر سنجی شرکت کردند؛ همۀ این رادیو ها مشکل اقتصادی را چالش عمده گفتند، نصف همین رادیو ها مشکل امنیتی را چالش دوم بعد از اقتصادی یاد آور شدند، در حالیکه نصف دیگر همین رادیو ها نبود کارمندان بانو و مسلکی و همچنان دسترسی به اطلاعات را چالش های دیگر برشمردند.

ولایت های ننگرهار، سمنگان، ارزگان، هرات، پروان غزنی، جوزجان، کندز، دایکندی، زابل، کندهار، هلمند، خوست، وردک، کنر نبود کارمندان مسلکی و کارمندان زن در رادیو های شان را چالش مهم می دانند که به باور شان رفع این نقیصه می تواند زمانبر و هزینه بردار باشد.

مسؤلان رادیو ها در این ولایات می گویند پس از گسترش نا امنی ها و تداوم جنگ بیشتر از خانم های که با آن ها کار می کردند و مسلکی بودند، از رسانه ها خدا حافظی کرده اند.

ولایت های کابل و شمال و شرق کشور از نبود برق هم شکایت دارند و می گویند در برخی از موارد پرداخت هزینه های برق از توان شان خارج است.

قابل ذکر است که ۱۷۵ رادیو در سراسر افغانستان فعالیت دارند، از این جمله ۷ رادیو بنابر مشکلات امنیتی و به دلیل کمبود منابع مالی از نشرات باز مانده اند.