دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با همکاری موسسۀ انترنیوز، برای نخستین بار مواد آموزشی این کورس را آماده نموده است. این کورس موارد اخلاقی، حقوقی و پالیسی رسانه ها را در دو سطح افغانی و جهانی مورد مطالعه قرار می دهد. 
عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایه وی دفتر نی می گوید: با توجه با افزیایش خشونت ها در برابر خبرنگاران و رسانه ها، دفتر نی مطالعات ابتدایی خود را در مورد دلایل خشونت علیه خبرنگاران آغاز کرده بود. این مطالعات نشان می دهد که یکی از دلایل هر چند کوچک؛ عدم آگاهی خبرنگاران از حقوق، امتیازات، وجایب و موارد اخلاقی شان می باشد. پس ما بر این شدیم تا در این مواد برنامۀ آموزشی را ایجاد نماییم، آرزومندیم تا با این کار بتوانیم از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران جلوگیری کنیم.
این دورۀ آموزشی که دارای سه بخش اساسی است، دربخش نخست آن؛ مفاهیم اساسی حقوق رسانه ها ، در بخش دوم قوانین مدیریت رسانه ها و در بخش سوم قوانین تیلیکام یا مخابرات با تمام زیر مجموعه های آن برای رسانه ها و خبرنگاران به معرفی گرفته می شود.
با درنظرداشت نیاز های اساسی رسانه ها در این راستا دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در یک اقدام بی سابقۀ تلاش نمود، تا در رفع این نیازمندی ها تلاش به خرچ داده برای رسانه ها و خبرنگاران افغانستان یک اقدام بنیادین انجام دهد.
برای معلومات بیشتر اینجا را دنبال نمائید
۱. دری 
۲. پشتو 
۳. انگلسی