شبکه نهاد های جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات “اکسین” طی یک کانفرانس خبری از ریس جمهور وریس اجرایه خواستند کار کمیته گزینش را سریعآ آغاز نمایند.