نی، برای نخستین بار ” روز جهانی اخلاق رسانه یی” را در افغانستان با برگزاری یک نشست خبری تجلیل می کند.
در این نشست؛ همچنان روی راهکار تدوین موازین اخلاقی خبرنگاری درافغانستان در سطح ملی نیز صحبت خواهد شد.
نی، نخستین کتاب رهنمای پژوهش موردی برای خبرنگاران را نیز روگشایی می کند.
همچنان در این نشست خبری پیام نی در روز جهانی صلح نیز قرأت خواهد شد.
از خبرنگاران محترم تقاضا می شود تا جهت پوشش خبری، حضور به هم رسانند.
زمان: پنج شنبه، ۳۰ سنبله، ساعت ۱۰ پیش از چاشت.
مکان: دتفر نی، سرک عمومی دارالامان، جوار موسسۀ تحصیلات عالی گوهر شاد و دنیا، کابل.
جهت معلومات بیشتر، به تماس شوید:
محمد صابر فهیم: ۰۷۰۰۲۶۶۷۲۷