رسانه ها و خبرنگاران کشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از دورۀ کمپاین تا پایان روز رای دهی در ۲۴ جوزای سال روان توانستند که همه رویداد های انتخاباتی را پوشش دهند.
سهیم فعال رسانه ها سبب شد که مردم با خاطر جمع وعاری از تشویش به پای صندوق های رای رفته به نامزد دلخواه شان رای دهند.
خبرنگاران با درک این واقعیت که انتخابات یک روند ملی است وباید مر دم افغانستان کمک شود که در این روند سهم بیگرند با قبول خطرات وتهدید های امنیتی به عنوان چشم وگوش مردم عمل نموده تا آخرین فرصت و آغاز شمارش آراء تلاش ورزیدند چیزی از مردم افغانستان مکتوم نماند.
برنامه های متنوع انتخاباتی و گزارش های دومدار از روند رای دهی نشان داد که رسانه ها متعهد به ارزش های قانونی وملی بوده واز پیشروان توسعه و ترقی کشور می باشند.
باوجود حضور رسانه های جانبدار نقش رسانه های بی طرف و معیاری برازنده توصیف می گردد. روز رای دهی باوجود اینکه بسیار خوب برگذار شد اما حملات تروریستی در گوشه وکنار کشور واقع شد که رسانه ها با درک مسؤلیت ملی از پوشش آن خود داری نموده واین امر سبب عصبانیت گروه تروریستی طالبان گردید و در سایت انتر نیتی خویش همه رسانه های کشور را طرفدار غرب خواندند.
مدیران رسانه ها بر تعهدات شان در کنفرانس ملی مدیران رسانه ها که قبل از انتخابات دور دوم برگذار شده بوده عمل نموده واز تهدیدهای جدی تروریستان نه هراسیدند که باید نامزد برنده که مسؤل ایجاد حکومت تازه می گردد این نقش مهم رسانه ها وخبرنگاران را فراموش نکند.
در جریان رای دهی در ۲۴ جوزا پنج واقعه خشونت در برابر خبرنگاران گزارش داده شد که مایه تاسف نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان است. امیدوار هستیم که این واقعات تکرار نگردد.
نخستین واقعه خشونت بازداشت ولت کوب شمس الدین شمس خبرنگار وفلم بردار تلویزیون میترا در ولایت جوزجان خبرداده شد که توسط داماد جنرال دوستم صورت گرفت.
ناصری خبرنگار تلویزیون چکاد در شهر هرات واسطۀ نقلیۀ شان باوجود داشتن کارت تردد از سوی پولیس توقف داده شد و با خشونت مواجه گردید. هکذا جمشید ملکزی، خبرنگار رادیو کلید حین تهیه گزارش از روند انتخابات در ولسوالی درۀ نور ولایت ننگرهار مورد ازار و اذیت قرار گرفت.
در ولایت قندهار نور آقا خبرنگار رادیوی محلی وړانګه به دلیل گرفتن یک عکس از یک مرکز رای دهی چهارساعت در بازداشت پولیس محلی بسر برد.
اما باوجود این واقعات خبرنگاران با کدام مشکل جدی در سایر ولایات مواجه نشدند که این خود یک دست آورد بزرگ است و نشان دهندۀ این امر که مردم ومقامات دولتی اکنون به ارزش کار اطلاع رسانی واقف اند.
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از تلاش خبرنگاران و رسانه های کشور در زمینۀ پوشش خبری رویداد های انتخاباتی تقدیر نموده و از مدیران رسانه های کشور می طلبد که خبرنگاران خویش را مورد تفقد قرار دهند.