روزنامۀ خدمتگار پس از حدود چهار سال نشرات، در تاریخ ۹ سنبله، آخرین شماره اش را به چاپ رسانید. مسؤلان این روزنامه، دلیل توقف نشرات شان را مشکلات مالی و نبود بودیجۀ کافی برای پیشبُرد نشرات این روزنامه عنوان کردند.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، توقف نشرات یک رسانه را برابر با خاموش شدن یک بخشی از جامعه دانسته و از مقامات مسؤل به ویژه از وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد تا در زمینۀ رفع مشکلات رسانه ها به ویژه رسانه های چاپی افغانستان راه های مناسبِ را جستجو نماید.
رسانه های چاپی افغانستان که بیشتر آن ها به اساس معلومات در دست داشتۀ (نی) شدیداً با مشکلات مالی مواجه اند؛ آیندۀ کار این گونه رسانه ها در این کشور را به چالش مواجه ساخته است. به اساس قانون رسانه های همگانی افغانستان، دولت مکلف است تا از رسانه های آزاد پشیبانی نموده و آن ها را در زمینه های مختلف از جمله: در چاپ، نشر و توزیع یاری نماید.
بسیاری از دولت ها بخاطر نهادینه شدن رسانه ها و مطبوعات، رسانه های چاپی کشور های شان را با پرداخت یارانه و سوبسایدی در زمینه های چاپ روزنامه و نشریه ها کمک می کنند.
دولت افغانستان نیز بخاطر پیشبرد این هدف و نهادینه شدن آزادی بیان و دیموکراسی در کشور، مکلف است تا به اساس قانون رسانه های که نیاز به کمک و دستگیری دارد را پشتیبانی نماید و نگذارد رسانه های که امروز چشم و گوش جامعه تلقی می شوند، خاموش گردند.
روزنامۀ خدمتگار به زبان پشتو در شهر کابل و برخی از ولایت های همجوار به نشر می رسید و یکی از روزنامه های پرخواننده در میان خوانندگانش بود. بیشترین مطالب این روزنامه را موضوعات داغ سیاسی و مطالب آموزنده تشکیل می داد.