نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از یک سو؛ تهیه و نشر فلم را که در آن به ساحت مقدس حضرت محمد (ص) و به بیش از یک ملیارد مسلمانان جهان اهانت شده است، شدیداً محکوم نموده، این عمل شنیع را در مغایرت با فقرۀ ۲ مادۀ ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می داند و از سوی دیگر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، مسدود کردن صفحات انترنتی یوتیوب و گوگل و زیر مجموع های آن را که از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته است غیر قانونی دانسته و محکوم می کند.
دولت افغانستان می خواهد به بهانۀ عدم دسترسی شهروندان افغانستان به فلم توهین به پیامبر بزرگ اسلام (ص)، صفحات انترنیتی یوتیوب و گوگل را از دسترس شهروندان خارج نماید.
دولت با این عملکرد خویش یک بخش از انترنت را به حیث رسانۀ برقی بدون حکم صریح قانون محدود نموده است که برخلاف روحیۀ مادۀ ۳۴ قانون اساسی کشور پنداشته می شود و بیم آن میرود که حکومت به بهانه های مختلف دست به فلتر نمودن صفحات انترنتی بیشتر بزند و ازین طریق حق دسترسی شهروندان را نقض نماید.
دولت افغانستان اگر واقعاً مخالف پخش و نشر فلم اهانت آمیز به حضرت پیامبر اسلام (ص) است، باید رسماً از گرداننده گان و مسؤلان یوتیوپ بخواهد تا این فلم را از روی صفحات انترنتی شان بردارند. دفتر نی، تحت هر عنوان مخالف بسته شدن صفحات انترنتی است، زیرا روند فلتر و بسته شدن صفحات انترنتی می تواند دست حکومت افغانستان را باز نگهدارد تا در موارد مختلف سیاسی صفحات انترنتی بیشتری را محدود و فلتر نماید.
مسدود کردن صفحات مانند: یوتیوب و گوگل، نه تنها که از نشر و پخش این گونه فلم ها جلوگیری نمی تواند، بلکه بجای آن، مشکلات زیادی را در زمینه های مفاهمه و ارتباطات میان مردم ایجاد می کند. همین اکنون روند ارتباطات و حکومت داری الکترونیکی را در شماری از نهاد های دولتی و غیر دولتی مختل کرده است.