متیو روزنبرگ، خبرنگار روزنامۀ نیویارک تایمز پس از تهیه و نشر یک مقاله در مورد انتخابات افغانستان از سوی نهاد های عدلی و قضایی افغانستان ممنوع الخروج شده و تا تکمیل شدن پرونده اش نمی تواند از افغانستان خارج شود.
آقای روزنبرگ، بخاطر پوشش روند انتخابات و مراحل بعدی آن به افغانستان آمده بود. به قول مقامات دولتی، وی دو روز پیش گزارش را به نشر رسانده است که در ان از احتمال تشکیل یک حکومت موقتبه دلیل نتیجه ندادن انتخابات افغانستان تذکر به عمل آمده است.
این روزنامه نگار در مقاله اش نوشته است که برخی از مسؤلان دولت افغانستان در نظر دارند تا در صورت نتیجه ندادن انتخابات، دست به ایجاد و تشکیل یک دولت موقت بزنند.
این درحالیست که مقامات در دادستانی کل (لوی سارنوالی) افغانستان این گونه مقالات و گزارش های روزنامه های غربی را در مغایرت با قوانین افغانستان دانسته و گفته اند که آقای روزنبرگ برای تحقیق بیشتر به این اداره فراخوانده شده است.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد تا در رابطه به رفع حکم ممنوع الخروج شدن این خبرنگار غربی اقدام نموده و هم چنان در این مورد بیشتر توضیح دهند که این نوشته چگونه مخالف قوانین افغانستان است.
قانون اساسی افغانستان در مادۀ ۳۴، آزادی بیان را تعیین نموده است، نی بدین باور است که این اقدام حکومت افغانستان در مقایرت با این مادۀ قانون اساسی قرار دارد.
از سوی دیگر دولت که چند روز محدود به پایان دورۀ کاری اش مانده وقتی چنین اقدامی را روی دست می گیرد این گمان را ایجاد می کند که گویا دست به محدود کردن آزادی بیان و رسانه ها می زند.
این عمل از سوی دیگر می تواند بصورت مستقیم فشار روانی را بالای رسانه ها و در کل و بصورت خاص بالای خبرنگاران خارجی ایجاد کند، تا در زمینۀ انتخابات ۹۳ افغانستان کمتر گزارشدهی صورت گیرد.