طرزالعمل امنیت و مصؤنیت خبرنگاران و رسانه های افغانستان، روز گذشته مورخ دوم سنبلۀ ۱۳۹۵، در شورای امنیت ملی به تصویب رسید.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان؛ این اقدام حکومت را یک گام مثبت در راستای نهادینه شدن آزادی بیان می داند، اما تأکید دارد که این طرزالعمل نباید استقلال و آزادی رسانه ها را محدود بسازد.

تجربه نشان داده است که اسناد قانونی به تنهایی خود حلال مشکلات نمی باشد، لذا توقع می رود تا در کنار این طرزالعمل دولت افغانستان به مسؤلیت های قانونی خود در زمینه حفظ امنیت شهروندان عمل نماید

عبالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی در این مورد می گوید:” هرچند متن تصویب شدۀ طرز العمل تا اکنون به دسترس ما قرار نگرفته است، اما در زمان تسوید و خامه نگاری این طرزالعمل در جریان بودیم، زیرا طرزالعمل یاد شده توسط فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان با همکاری دفتر مشاور امنیت رئیس جمهور تسوید گردید. هرگاه تغیرات جدی در محتوایات اولیۀ این طرزالعمل به میان نیامده باشد؛ میتواند برای خبرنگاران مفید واقع شود، اما هرگز دولت حق استفادۀ ابزاری از این طرزالعمل را ندارد.”

دفتر نی پس از روگشایی و تشهیر این طرزالعمل؛ به تفسیر و تحلیل آن خواهد پرداخت.

طرزالعمل یاد شده؛ کار شیوۀ است که وجایب و مسولیت های حکومت را در زمینۀ تضمین امنیت جانی خبرنگاران و نهاد های رسانه یی مشخص می سازد.