کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات ۲۲ رسانۀ دیداری، شنیداری و چاپی را در جریان مبارزات انتخاباتی و دورۀ سکوت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نشرات جانبدارانه ، نقض دورۀ سکوت و نشرات تحریک آمیز ملزم به پرداخت جریمۀ نقدی نموده است.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان اعلام می دارد که هر اقدام و تصمیم کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات باید بر اساس لایحۀ تنظیم فعالیت های رسانه یی و قانون انتخابات باشد.
نی همچنان امیدوار است تا کمیسیون یاد شده به وسیلۀ فشار بر رسانه ها مبدل نشده و هر اقدامی که انجام می دهند باید به اساس قوانین و لوایح نافذه صورت گیرد، تا باشد که از یک طرف اعتماد سکتور رسانه یی بر کمیسیون ها بیشتر گردد و از جانبی دیگر از هیچ نهادی منحث اهرم فشار بر رسانه ها استفاده نشود. رسانه های جریمه شده به اساس گزارش کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات قرار ذیل است:
۱٫ تلویزیون آیینه، ۱۰۰ هزار افغانی
۲٫ تلویزیون راه فردا، ۱۰۰ هزار افغانی
۳٫ تلویزیون نور، ۶۰ هزار افغانی
۴٫ تلویزیون میترا، ۴۰ هزار افغانی
۵٫ تلویزیون نگاه، ۱۰۰ هزار افغانی
۶٫ تلویزیون سبا، ۷۵ هزار افغانی
۷٫ تلویزیون ژوندون، ۶۰ هزار افغانی
۸٫ تلویزیون شمشاد، ۳۰ هزار افغانی
۹٫ تلویزیون طلوع، ۱۰ هزار افغانی
۱۰٫ تلویزیون خاور، ۱۰ هزار افغانی
۱۱٫ تلویزیون هیواد – قندهار، ۵ هزار افغانی
۱۲٫ تلویزیون باتور- جوزجان، ۲۰ هزار افغانی
۱۳٫ تلویزیون غزنویان- غزنی، ۵ هزار افغانی
۱۴٫ رادیو سپوژمی، ۵ هزار افغانی
۱۵٫ رادیو ندا، ۱۵ هزار افغانی
۱۶٫ رادیو نوا، ۱۰ هزار افغانی
۱۷٫ رادیو دنیا- پروان، ۵ هزار افغانی
۱۸٫ د سولی پیغام رادیو، ۵ هزار افغانی
۱۹٫ روزنامه اقتدار ملی، ۵ هزار افغانی
۲۰٫ روزنامه ماندگار، ۱۰ هزار افغانی
۲۱٫ روزنامه سرنوشت، ۱۰ هزار افغانی
۲۲٫ روزنامه سروش ملت، ۵ هزار افغانی