درین اواخر از طریق رسانه ها به مشاهده می رسد که کشور های همسایه به ویژه پاکستان و ایران در نظر دارند تا اتحادیه های نام نهاد حامی خبرنگاران را ایجاد نمایند تا از این طریق به نفع خود، از یک سو آزادی بیان و رسانه ها را محدود و از سوی دیگر، میان جامعۀ خبرنگاری درز های نفاق و تفرقه را ایجاد و از این نهاد های خود ساختۀ خویش بهره برداری های سیاسی نمایند.
نی، ایجاد چنین اتحادیه های نام نهاد را توسط کشور های همسایه نگران کننده خوانده و از جامعه رسانه یی و خبرنگاری کشور می خواهد که در شناسایی این چنین نهاد ها دقت بیشتر به خرچ دهند و نگذارند چنین نهاد های فضای رسانه یی کشور را مخدوش و محدود نمایند. همچنان حکومت افغانستان به منظور دفاع از آزادی بیان و رسانه ها با همآهنگی با جامعۀ خبرنگاری ، جلو چنین مداخلات کشور های همسایه در امور رسانه یی کشور را بگیرد.
نی با درنظرداشت محدودۀ کاری خویش، از تمامی نهاد ها و اتحادیه های حامی خبرنگاران و رسانه ها که توسط شهروندان کشور به دور از ارادۀ خارجی ایجاد شده اند ، دفاع نموده و خود را همصدا و همراه آنها در جهت گسترش آزادی بیان و رسانه ها می خواند.
مطابق قانون اساسی کشور ، این حق مشروع شهروندان کشور است تا در راستای تأمین حقوق بشری و اساسی خویش ، اتحادیه های صنفی را ایجاد نمایند.
ادارۀ نی ، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان بدین باور است که اتحادیه های صنفی لازمۀ نظام های مردم سالار بوده و به وسیله آن بستر مناسب برای دادخواهی هدفمندانه و تأثیرگذار برای قشر خاص جامعه ایجاد می گردد.
قابل یاد دهانی است که هیچ نهاد حکومتی و کشور های خارجی حق ندارند ، هنگام ایجاد چنین تشکل های واقعاً مردمی و صنفی اراده های سیاسی خویش را دخیل و از آنها به نفع خود استفاده نمایند و یا به نام خبرنگاران کشور دست به ایجاد آن زنند.