به تازه‌گی مقرره کمیتۀ مشترک به تصویب رسیده است. نی تصویب مقررۀ کمیتۀ مشترک را نوید خوب به جامعه خبرنگاری افغانستان دانسته و از آن استقبال می‌نماید. این مقرره در جلسه کابینه که روز دوشنبه 21 دلو برگزار گردیده بود، به تصویب رسید.

مقرره کمیتۀ مشترک، زمینه‌ی دادخواهی های بیشتر بخصوص خواستن حق خبرنگارانی که دچار خشونت می‌شوند را به‌تر از گذشته مساعد می‌سازد.

هر چند حکومت افغانستان مکلف است تا قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را پیگیری نماید؛ اما با تصویب این مقرره پیگیری قضایا، الزامیت بیشتر یافته و زمینه را بر آن مساعد می‌سازد تا قضایای خشونت علیه خبرنگاران هرچه جدی‌تر و سریع‌تر بررسی گردد. همچنان این مقرره زمینه را برای هماهنگی کار روزنامه نگاری آزاد، با حکومت مساعد می‌سازد.

عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ضمن استقبال از تصویب این مقرره گفت: ” به باور من همان گونه که قانون صراحت دارد، این مقرره می‌تواند زمینه‌ی کار را با حفظ استقلال و آزادی جامعه‌ی رسانه‌ای، با حکومت بیش‌تر مساعد نماید”.

بر مبنای این مقرره، تأمین حقوق صنفی و حرفه‌یی کارمندان رسانه ای در هم‌آهنگی تعریف شده با حکومت، بیش‌تر خواهد شد.