مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی که در عقرب سال ۱۳۹۳ خورشیدی به توشیح رئیس جمهور رسیده بود، پس از بازنگری و تعدیلات لازم در مواد آن، اخیراً توسط کابینۀ افغانستان به تصویب رسید.

بیشترین تعدیلات در این مقرره، در زمینۀ کاهش تضمین و حق‌الامتیاز رسانه‌ها صورت گرفته است.

این تعدیلات می‌تواند زمینه را برای ایجاد رسانه‌های بیشتر مساعد و برای ثبت مجدد رسانه‌ها سهل‌تر سازد.

در پیوست؛ مواد‌یکه در مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی و خصوصی بازنگری شده است، در خواهید یافت.

ادامه