وزارت کار و امور اجتماعی از نافذ شدن مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی خبر داده است.

این مقرره در سه فصل و۲۲ ماده تدوین گردیده‌است، که نخستین‌ سند تقنینی در خصوص پرداخت حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی در افغانستان به شمار می‌رود و به تاسی از آن نهادهای غیر دولتی و سکتور خصوصی مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارکن خواهند شد.

دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان، ضمن سپاس‌گزاری از مقام های تصویب و توشیح کننده و وزارت کار و امور اجتماعی،  نافذ شدن این مقرره را به فال نیک می‌گیرد.

نی از تمامی رسانه ها و نهاد های رسانه‌ای در افغانستان می‌خواهد این مقرره را به عنوان یک سند قانونی قابل تعمیم در نظر داشته و با خبرنگاران و کارمندان شان بر اساس این سند قانونی تعامل نمایند.

نی که در راستای توشیح این مقرره تلاش فراوان نموده است، باور دارد که هیچ نهاد رسانه‌ای بر خلاف آن عمل نخواهد کرد. از سویی از وزارت اطلاعات و فرهنگ‌می‌خواهد در زمینه‌ی تطبیق آن نقش نظارتی خویش را ادا کند.