پس از آن که حکومت طرح تعدیل قانون رسانه‌ها را به شورای فرستاد و به مخالفت جامعۀ رسانه‌ای مواجه شد، کار گروه تخنیکی ای ایجاد شد تا به مسئله بررسی طرح تعدیل بپردازد. این گروه باید، یا به توقف فرایند کنونی تعدیل، یا به بررسی طرح آن می‌پرداخت. در دومین جلسه، این گروه به توقف فرایند کنونی تعدیل قانون رسانه‌ها رأی داد.

به باور نی، قانون فعلی رسانه های همگانی قانون خوبی بوده و در حال حاضر نیاز جدی به تعدیل آن دیده نمی‌شد؛ اما برای داشتن قانون پویاتر از آن نیاز به تأمل و غور بررسی بیشتر نیازمند است.

شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی‌ خبرنگاران، در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رییس‌جمهور غنی، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را نگران‌کننده خوانده و خواهان توقف طی مراحل آن شده بودند، در طرح پیشنهادی ای که از سوی حکومت مطرح گردیده بود برخی موارد بسیار جدی وجود داشت که سبب محدودیت در فعالیت‌های رسانه‌ای می‌شد. از همین رو شمار از رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران، تصمیم گرفتند تا نامه‌ی سرگشاده‌ای ترتیب و به رییس‌جمهور فرستاده شود تا طرح تعدیل متوقف گردد.