محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان امروز در دیدار با مسؤلان برخی از رسانه‌ها و نهاد‌های حامی‌آزادی بیان در ارگ ریاست جمهوری،بیش از ۱۰۸ میلیون افغانی جریمه‌های مالیاتی رسانه‌های افغانستان را معاف نمود. رئیس‌جمهور همچنان بیان نمود: آنعده رسانه‌های که در طی سال‌های اخیر مالیات شان را به دولت نپرداخته اند؛ در جریان هفت سال در اقساط جداگانه مالیات شان را بپردازند.

بر بنیاد بند دوم مادۀ ۵۳ قانون رسانه‌های همگانی افغانستان؛ رسانه‌های چاپی از پرداخت مالیه معاف هستند، اما قانون مالیات بر عواید که تازه تعدیل و توشیح شده است، همۀ رسانه‌های کشور را مکلف به پرداخت مالیه نموده است.

رئیس جمهور غنی همچنان در این نشست به مدیران رسانه‌ها و نهاد‌های حامی‌آزادی بیان وعده سپرد که تلاش می‌کند تناقضی که میان قانون رسانه‌های همگانی و قانون مالیات بر عواید؛ به وجود آمده است، قانون رسانه‌ها را ترجیح بدهد و اگر راه قانونی برای این بن‌بست سراغ نشود، تلاش می‌کند قانون مالیات بر عواید را تعدیل نموده و به این مشکل خاتمه بخشد.

فرمان رئیس جمهور مبنی‌ بر عفو جریمه‌های مالیاتی رسانه‌ها، شامل: رسانه‌های چاپی، رادیو‌ها، رسانه‌های آنلاین و خبرگزاری‌ها می‌شود، اما تلویزیون‌های افغانستان از این امر مستثنی می‌باشند.

فدراسیون نهاد‌های ژورنالستان و رسانه یی افغانستان از چندی به این سو خواهان عفو جریمه‌های مالیاتی رسانه‌های افغانستان شده بود. دفتر نی هفتۀ گذشته در یک نشست خبری از حکومت افغانستان خواسته بود تا این بار سنگین را از شانه‌های رسانه‌های کشور بردارد.