نی راه اندازی رقابت در زمینه‌ی ساخت، نشر و پخش تصاویر موهن از پیامبر عظیم الشأن اسلام را نقض صریح آزادی عقیده بیان و آزادی ادیان می‌داند.

آزادی بیان یک اصل پذیرفته شده‌ی بشری بوده اما این اصل به شرط احترام به حقوق و ارزش‌های دیگران، به عنوان یک ارزش قدعلم نموده است. از سوی دیگر هم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی که دو سند عمده‌ی جهانی مبنی بر رسمیت شناختن حق آزادی بیان و حق آزادی مذهب، هر دو احترام به باورهای دیگران و احترام بر دیگر ادیان را اصل شمرده است.

‌راه اندازی چنین رقابتی، اهانتی است برای بیشتر از بیست درصد جمعیت بیشتر از هفت میلیاردی جهان. به بیان دیگر این رقابت باورهای بیشتر از دو میلیارد مسلمان را در سراسر جهان اهانت کرده و احساسات آن‌ها جریحه‌دار می‌سازد.

نی به عنوان نهاد حمایت از آزادی بیان، مصرانه از نهادهای بین المللی به‌خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا جلو راه‌اندازی چنین رقابت هایی گرفته شود.

نی باوردارد که پیامبر عظیم الشأن اسلام از نخستین بانی‌های آزادی بیان و احترام به باورهای دیگران در تاریخ بشریت حساب می‌شود. راه اندازی رقابت موهن درمقابل چنین الگوی حقوق بشری و الگوی انسانیت، خود می‌تواند اهانت به بشریت باشد واهانت به انسانیت.